Sosyalilk.com, Instagram hizmetleri kapsamında, beğeni, takipçi, yorum ve izlenme gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetleri sunabilmek için, kullanıcılardan bazı kişisel verileri toplamaktadır.

İşbu aydınlatma metni, Sosyalilk.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler

Sosyalilk.com tarafından işlenen kişisel veriler şunlardır:

 • Ad ve soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Instagram kullanıcı adı
 • Instagram hesabıyla ilişkili diğer kişisel veriler (fotoğraf, video, konum bilgileri vb.)

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sosyalilk.com tarafından kişisel veriler, kullanıcıların Sosyalilk.com web sitesini ziyareti, Sosyalilk.com ile iletişime geçmesi veya Sosyalilk.com tarafından sunulan hizmetleri satın alması sırasında toplanmaktadır.

Kişisel verilerin toplanma hukuki sebebi, Sosyalilk.com tarafından sunulan hizmetlerin sunulması, kullanıcılarla iletişime geçilmesi ve kullanıcıların taleplerinin yerine getirilmesidir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Sosyalilk.com tarafından toplanan kişisel veriler, Sosyalilk.com tarafından sunulan hizmetlerin sunulması amacıyla, Sosyalilk.com'un hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin aktarımı, Sosyalilk.com tarafından sunulan hizmetlerin sunulması amacıyla ve kullanıcıların açık rızasını gerektirecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Sosyalilk.com tarafından toplanan kişisel veriler, Sosyalilk.com tarafından sunulan hizmetlerin sunulması amacıyla ve Sosyalilk.com'un ilgili mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla saklanmaktadır.

Kişisel verilerin saklama süresi, Sosyalilk.com tarafından sunulan hizmetlerin sunulması amacıyla gerekli süre kadar veya ilgili mevzuatta belirlenen süre kadardır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, Sosyalilk.com tarafından işlenen kişisel verileri hakkında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri, yukarıdaki haklarını Sosyalilk.com'a yazılı olarak veya Sosyalilk.com'un web sitesinde yer alan "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Başvuru Formu"nu doldurarak iletebilirler.

Sosyalilk.com, kişisel veri sahiplerinin yukarıdaki haklarını mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yerine getirecektir.

Sosyalilk.com, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Sosyalilk.com, kişisel verilerin korunması konusundaki ilkelerini ve uygulamalarını, internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikasında açıklamaktadır.

Sosyalilk.com ile Instagram Hizmetleri kapsamında hizmet satın almak isteyen kullanıcılar, işbu aydınlatma metnini onaylayarak, kişisel verilerinin Sosyalilk.com tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza vermektedir.

Sosyalilk.com Sözleşmesi

Sosyalilk.com ile Instagram Hizmetler